آیکون منو

1 - ثبت درخواست در سامانه و دریافت کد پیگیری هیچگونه حقی را برای متقاضیان از جهت اخذ مجوز و هیچ گونه تعهدی را برای سازمان و واحدهای تابعه از جهت صدور مجوز مورد درخواست ایجاد نخواهد کرد.
2 - درصورت اخذ مجوز توسط متقاضیان ، سازمان و واحدهای تابعه هیچ گونه تعهدی برای تأمین مولدین و گونه های موضوع اجرای طرحهای مورد درخواست را ندارد.
این فیلد اجباریست

با انتخاب این فیلد و ورود کد دگمه گام بعد فعال می شود
کد امنیتی
 
* * *  * * *