آیکون منو

1 - ثبت درخواست در سامانه و دریافت کد پیگیری هیچگونه حقی را برای متقاضیان از جهت اخذ مجوز و هیچ گونه تعهدی را برای سازمان و واحدهای تابعه از جهت صدور مجوز مورد درخواست ایجاد نخواهد کرد.
2 - درصورت اخذ مجوز توسط متقاضیان ، سازمان و واحدهای تابعه هیچ گونه تعهدی برای تأمین مولدین و گونه های موضوع اجرای طرحهای مورد درخواست را ندارد.
* * * حمایت از کالای ایرانی * * *